วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากองทัพบกจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการเหล่าทหารแพทย์ประจำปี 2565 โดยมี พลเอก ชาญชัย ติกขะปัญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธานผู้เกษียณอายุราชการเหล่าแพทย์ พร้อมด้วยนายทหารเหล่าทหารแพทย์ที่ครบเกษียณอายุราชการ และนายทหารประจำการร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย พิธีเชิดชูเกียรติ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และการสวนสนามเทิดเกียรติ โดยนักเรียนแพทย์ทหาร, นักเรียนพยาบาลและหมวดพลเสนารักษ์

โดย พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้กล่าวสดุดีว่า “ผู้เกษียณอายุราชการเป็นผู้มีคุณูปการกับเหล่าทหารแพทย์ มีความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนากิจการสายแพทย์มาโดยตลอด กรมแพทย์ทหารบกจะระลึกถึงคุณงามความดีด้วยความรักและเคารพตลอดไป ในขณะที่ พลเอก ชาญชัย ติกขะปัญโญ ในนามของผู้เกษียณได้กล่าวอำลาชีวิตราชการว่า“เชื่อว่าผู้เกษียณได้ตั้งใจปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละตามตำแหน่งหน้าที่จนเกิดผลงานที่สำเร็จและมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่กองทัพบก ทั้งนี้ยินดีให้การสนับสนุนกิจการของเหล่าทหารแพทย์อย่างเต็มความสามารถต่อไป”

การจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของเหล่าทหารแพทย์เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติราชการจนครบวาระเกษียณอายุ โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา กำลังพลสายแพทย์ทุกนายได้ร่วมปฏิบัติภารกิจทางด้านการแพทย์เพื่อ “อนุรักษ์กำลังรบ และปกป้องประชา” ให้การดูแลประชาชนตามสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองทัพบกนั้น จะยังคงสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองและร่วมพัฒนาสังคมในมิติด้านการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป