“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจและครอบครัวของสมาคมแม่บ้านตำรวจประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย พล.ต.อปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.,พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. , พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ และกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประกอบด้วย คุณราชิรัช อุทาโย, พ.อ.หญิง อรัญญา ทรัพย์พ่วง, คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์, คุณจันทร์ทิพา หลักบุญ, คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา, คุณรมย์นลิน อินพิทักษ์, คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรง, คุณณฐิกา ปิตะนีละบุตร, คุณอนงค์นาถ ถนอมจิตร, คุณวัลลภา สุขศิริมัช, คุณรงรอง ภูริเดช, คุณพิกุลอรุณ พิชิตชัยศิริ เลขานุการสมาคมฯ และหน่วยงานองค์กรเอกชนผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (1.) กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานกรรมการ บริษัท ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่นจำกัด, (2.) คุณยุวดี เตรัตนชัย รองประธานกรรมการ บ.ธีรชัยไพศาล คอร์ปอเรชั่นจำกัด

(3.) คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ รองประธานกรรมการบริษัท สยามแก๊ส ปิโตรเคมีคัลส์ (มหาชน) จำกัด, (4.) คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล ประธานกรรมการบ.ชินวงศ์ฟู๊ด จํากัด, (5.) คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ บ.ชินวงศ์ฟู๊ด จํากัด, (6.) คุณจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ รองประธานกรรมการบริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีต อุตสาหกรรม จำกัด, (7.) คุณมนัญญา กรรมการบริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีต อุตสาหกรรม จำกัดและคุณสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา น.ส.พ.เกียฮั้ว ตงง้วนรายวัน (ศิรินคร) มาร่วมงาน

สืบเนื่องจากสมาคมได้ทำการสำรวจ ความต้องการของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ จำนวนกว่า 12,000 นาย จากผลการสำรวจทำให้ทราบว่าข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่มีความห่วงใยในครอบครัวโดยให้ความสำคัญลำดับต้นเป็นเรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตร สมาคมฯจึงดำเนินนโยบายจัดหาและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ เป็นจำนวนเงินกว่า 54 ล้านบาท ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 ในปีนี้สมาคมได้สนับสนุนทุนทั้งหมด 5 ประเภท โดยวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งทุนตามโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน โดยทุนต่อเนื่องนี้จะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา มูลค่าสนับสนุนต่อทุนตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 240,000 บาทต่อทุน

ในปีนี้สมาคมฯ มอบทุนประเภทต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 87 ทุน โดยเป็นการคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งสิ้นกว่า 300 คน และได้มีการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบตามโครงการ Money Management and Investment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ต้องการมีความรู้ด้านการเงิน การออมและการลงทุน ทางสมาคมได้สนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการจัดการอบรมสัมมนาส่งเสริมความรู้ ทั้งด้านการบริหารเงินรวมทั้งการลงทุน เพื่อสร้างวัคซีนทางการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คน จากครอบครัวตำรวจ และข้าราชการตำรวจรวมทั้งบุคคลภายนอก สำหรับรางวัลบุคคลต้นแบบทางการเงินนั้น คัดเลือกมาจากข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่สมัครใจเข้าร่วมเรียนรู้อบรม Workshop และได้รับการ Coaching เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการบริหารจัดการหนี้ จากตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลากว่าสองเดือน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน และได้รับการคัดเลือก 11 คน ที่สามารถพิชิตเป้าหมายและแข่งขันประกวดแผนการเงิน

สำหรับการมอบเงินทุนสนับสนุนโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน ในวันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สองซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างอาชีพให้แก่เด็กพิเศษ โดยสมาคมสามารถหาอาชีพได้ทั้งสิ้น 7 ราย และมอบทุนทั้งสิ้น 254 ทุน เป็นเงินรวมกว่า 3 ล้านบาทนอกจากนี้เป็นการมอบรางวัลตามโครงการ Mission to Star ด้านกีฬา โดยเป็นเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปี 2564 ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประสบความสำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวทั้งหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ