วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน พร้อมด้วยบุคคล/องค์กรผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 5 ราย ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย และดีเด่น จำนวน 7 ราย นอกจากนี้ยังมีทายาท/ครอบครัวผู้เสียสละชีวิต เข้ารับโล่ฯ จำนวน 4 ราย โดยการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในปี 2565 นี้ยังคงเป็นการจัดพร้อมกันทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง (ดินแดง) และสำนักงาน ปปส. ภาค 1 – 9 ด้วยซึ่งได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ตั้งสำนักงาน ปปส.ภาค เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อัยการ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข เข้าร่วมเป็นเกียรติฯในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

การจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ร่วมกันจัดขึ้นมีโดยวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย แบ่งเป็น ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยม จำนวน 3 รายผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่น แบ่งเป็นด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด และด้านการป้องกันยาเสพติด จำนวน 45 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 5 ราย และผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 27 ราย

โดยในตอนท้าย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรทีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ ซึ่งการได้รับโล่ฯ แสดงให้เห็นว่าทุกท่าน ทุกองค์กร มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย นับเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลและองค์กรซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และท้ายนี้ยังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาและมั่นคงตลอดไป