เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ สภ.องค์พระ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 และคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม “สภ.องค์พระ ภ.จว.สุพรรณบุรี” เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ​ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร.ในการยกระดับสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โดยมี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพาณิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, พ.ต.อ.นิวัติ มาตะราช
รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, พ.ต.ท.ธีระวุฒิ สุทธิพนไพศาล สวญ.สภ.องค์พระ สว. และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมประชุม

พล.ต.ท.ธนายุตม์ ได้กำชับให้ นำนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ผบช.ภ.7 “ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม, ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ, การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443” “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
“4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ ,”3 S” Smart Smile Strong, ให้มีการระดมกวาดล้างอาวุธปืน วัตถุระเบิด มือปืนรับจ้าง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุเชิงรุก ก่อนเหตุเกิด อันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามโครงการ”SMART SAFETY ZONE 4.0″ บริการประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วยใจบริการ(SERVICE MIND)

ให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บ้านพัก ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติ มาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด, ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ, ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด และให้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยสอดส่องดูแลหนี้สินของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

ทั้งนี้ได้มอบถุงบำรุงขวัญ,น้ำดื่ม,เครื่องดื่ม superfight,ข้าวสาร ถุงละ 5 กก. จำนวนอย่างละ 35 ชุด,หน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง และแก้วน้ำ จาก พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ลงพื้นที่ดูบ่อเลี้ยงปลาและฝายชะลอน้ำ ในโครงการโคกหนองนา สู่ครัวโรงพัก “สภ.องค์พระ” พร้อมทั้งได้เดินตรวจเยี่ยมครอบครัวข้าราชการตำรวจ พร้อมทั้งมอบข้าวสาร,เครื่องดื่ม,อุปกรณ์การเรียนให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ