ที่ห้องประชุมศรียานนท์ โซน C สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1) ในฐานะ ผอ.ศพดส.ตร. ได้เป็นประธานร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารและร่างคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยร่วมมือกับโครงการ AAPTIP ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จากในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมฯประกอบด้วยพล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.4 )นาย มาร์ติน ริฟ ที่ปรึกษาด้านการสืบสวนโครงการ AAPTIP รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รองผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต. ดาวลอย เหมือนเดช รองผบช.ภ.9 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีค้ามนุษย์

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้นั้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมในการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์สำหรับให้ผู้ปฏิบัติ นำไปใช้ซึ่งเป็นฉบับแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ มาตราการในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และตามที่รัฐบาลได้หยิบยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนจริงจัง โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย และมาตราการในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่1 พศ.2554-2559 และ ฉบับที่๒ พศ.2560-2564)

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาง ศพดส.ตร. จึงได้จัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และจัดทำร่างคู่มือในการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ โดยร่วมมือกับโครงการ AAPTIP ซึ่งเป็นโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของประเทศไทย และเชิญผู้มีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน คดีค้ามนุษย์รายสำคัญในปี 2558-2560 มาร่วมประชุมสัมมนาทีมปฏิบัติการ(workshop) ที่ อ.บางละมุง เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา มาร่วมกันต่อยอดถอดบทเรียนจากข้อผิดพลาด นำแผนประทุษกรรมคนร้ายในด้านคดีทางเพศและแรงงานมาถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ปราบปราม และสอบสวนดำเนินคดี จากปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดี ตลอดจนวิธีการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ร่างแนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ และร่างคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในคดีค้ามนุษย์ เป็นมาตราฐานเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินการราบรื่น แก้ไขข้อขัดข้องในอดีต มีความชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงและสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามมาตราฐานสากล ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และถือว่าเป็นคู่มือการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์(สำหรับผู้ปฎิบัติ) ฉบับแรก ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกด้วย “พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ กล่าว”

ด้านนายมาร์ติน รีฟ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า“จุดมุ่งเน้นของโครงการนี้เพื่อที่จะทำให้แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและทำให้การดำเนินคดีร่วมกับอัยการมีความเข้มแข็งราบรื่น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้”

https://youtu.be/2rAHALqnVpU

https://youtu.be/dQnWtyVjWlI

https://youtu.be/rVRcnVFXTkI

https://youtu.be/7yuSfOQtNME

https://youtu.be/1Xu6UNtnmuc

https://youtu.be/RgmCZ8IxD9g

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ นายมาร์ติน รีฟ