วันที่ 1 มกราคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ โดยได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควบคู่การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้ประสานจัดชุดตรวจบูรณาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดการตรวจขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบสถานประกอบการที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการจัดงานปีใหม่ โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยองค์กร COVID – Free Setting ทั้งด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe) เช่น คัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน การรักษาระยะห่าง (Distancing) กำหนดเส้นทางเข้า – ออกชัดเจน ควบคุมจำกัดจำนวนผู้ร่วมงาน และด้านการระบายอากาศ เป็นต้น รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงาน/พนักงาน (COVID-Free Personnel) ทั้งการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และการคัดกรองความเสี่ยงพร้อมบันทึกประวัติ หมั่นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สม่ำเสมอ และขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention)

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามแผนและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 4 ม.ค.65 รวมทั้งสิ้น 11 จุด ประกอบด้วย จุดบริการประชาชนในเส้นทางถนนสายหลัก จำนวน 7 จุด และจุดบริการบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 4 จุด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม โดยการปิดจุดเสี่ยงด้านกายภาพบนท้องถนนต่างๆ โดยเฉพาะทางร่วม ทางแยก และทางกลับรถ ตรวจสอบสภาพถนน ติดตั้งป้ายให้ชัดเจน และบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัย ซึ่งในแต่ละจุดบริการจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ สนธิกำลังร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อปพร. หน่วยแพทย์หรืออนามัย ช่างจากกองโรงงานช่างกล โดยเป็นการให้บริการประชาชนในกรณีต่างๆ เช่น การช่วยเหลือซ่อมรถเสีย บริการน้ำดื่ม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การให้คำแนะนำเส้นทาง แนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกด้วย