เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงาน นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ได้มีสารคำกล่าวอวยพรปีใหม่ 2565 ถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน ใจความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้ นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในนามของ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลั กนิติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาแก่พี่น้องประชาชน

ในรอบปีที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมได้ทำงานเชิงรุกในการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของคู่ความและพยานในคดีอาญาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ในปี 2565 นี้ ศาลยุติธรรมจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้เข้าถึงการเยียวยาในทุกมิติอย่าง รวดเร็วและเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนากระบวนการในชั้นฝากขังและการปล่อยชั่วคราวให้เกิดการบูรณาการเพื่อลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น รวมถึงส่งเสริมการใช้มาตรการทางเลือกนอกเหนือไปจากการเรียกหลักประกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยพี่น้องประชาชนทุกท่าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่ประเทศไทยของเราได้ประสบในรอบปีที่ผ่านมา ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปของประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาคดีในศาลด้วย ทำให้มีคดีค้างพิจารณาจากสถานการณ์ ดังกล่าว ศาลยุติธรรมได้ติดตามสภาพปัญหารวมถึงเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้มีอรรถคดีเพื่อวางแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนมาโดยตลอด จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการให้สร้างมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบคัดกรองหรือประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านช่องทาง ออนไลน์ ปรับรูปแบบสถานที่และจัดวางอุปกรณ์ที่ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

ในกลุ่มประชาชนที่เดินทางมาศาล ส่งเสริมการนำวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สำหรับคู่ความที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เพื่อลดการเดินทางมาศาลโดยไม่จำเป็น และวางระบบการบริหารจัดการคดีให้แล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด จนในขณะนี้ การดำเนินงานของศาลทั่วประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าศาลยุติธรรมเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และบุคลากรของศาลยุติธรรมทุกคนมีความพร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นอกจากนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นปัจจัยกระตุ้นให้วิถีการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยในรูปแบบ
ธุรกรรมออนไลน์ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การทำธุรกรรมในลักษณะนี้ เมื่อเกิดเป็นข้อพิพาทขึ้น ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการทางศาลและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปอาจไม่คุ้มค่ากับค่าเสียหายที่จะเรียกร้อง

โดยเฉพาะกับผู้บริโภครายย่อยที่ไม่มีช่องทางในการได้รับการเยียวยาความเสียหายอย่างเหมาะสม ศาลยุติธรรม ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ จึงได้กำหนดที่จะจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่ง โดยสร้างกลไกการพิจารณาคดีที่มุ่งเน้นกระบวนการทางระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด เป็น”ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย” ที่ศาลยุติธรรมขอมอบให้แก่พี่น้องประชาชนทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้อง ประชาชนชาวไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ค่ะ “ประธานศาลฎีกา” กล่าว