เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป.) และ ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ Trafficking in Person (TIP Report) ประจําปี 2564 พร้อมทั้งได้ปรับลดระดับประเทศไทยจากระดับ TIER2 เป็น TIER2 Watch List โดยให้ เหตุผลในการลดระดับจํานวน 9 ข้อ และมีข้อเสนอแนะสําคัญ ในส่วนที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะต้องดําเนินการตาม ข้อเสนอแนะดังกล่าว คือ ด้านการดําเนินคดี การพัฒนาศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อดําเนินการเชิงรุก ในการดําเนินคดีและตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการสร้างความเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ในทีมสหวิชาชีพได้รับ การฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์เพียงพอเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ รัฐบาลขาดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน สําหรับผู้ตรวจแรงงานในการส่งต่อคดีที่อาจเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ไม่เคยรายงาน การระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่เกิดจากการตรวจเรือประมงที่ท่าเรือ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และ ภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สามารถดําเนินงานป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้สัมฤทธิ์ผล สามารถยกระดับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้ขึ้น ไปสู่ระดับ TIER2 และ TIER1 ได้ตามลําดับ

ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้ จัดทํา “โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานคดีค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม และ สามารถนําผลของการสัมมนาไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้น เพื่อให้การ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย ยกระดับมาตรฐานการดําเนินคดีค้ามนุษย์และป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า มนุษย์

สำหรับ “โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง นั้นมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตนในฐานะ ผอ.ศูนย์ฯ รับผิดชอบจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะจัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ที่ รร ดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีข้าราชการ ตำรวจ ระดับรอง ผบช ,ผบก,หน่วย TATIP, หน่วย TICAC ศาล, อัยการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงาน, กอ.รมน., ปปง., NGO โดยมีผู้เข้าสัมนาในครั้งนี้ประมาณ 100 คน มี พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมนา และมี พล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอด สุข ผบ.ตร. เป็นผู้ ร่วมการกล่าว บรรยายในวางแนวทางเชิงนโยบาย ให้กับผู้ร่วมประชุมดังกล่าว “ผอ.ศพดส.ตร.กล่าว”