สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ถึงผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีประธานสนช. ส่งความเห็นของสมาชิกสนช. 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. บทเฉพาะกาล มาตรา 91 , 92 , 93 , 94, 95 และมาตรา 96 ที่กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกของส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ซึ่งมีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัครและกระบวนการเลือกในบทเฉพาะกาลดังกล่าวได้กำหนดไว้ แตกต่างไปจากการได้มาซึ่งส.ว.ตามบททั่วไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลได้พิจารณาความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน ต่อจากนั้นศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ‪ในวันพุธที่ 23 พ.ค.นี้‬

ส่วนประเด็นที่ประธาน สนช.ส่งความเห็นของสมาชิกสนช.จำนวน 27 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 35 (4) และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรคสาม และมาตรา 92 วรรคหนึ่งของร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่

โดยศาลได้พิจารณาความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน ต่อจากนั้นศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอภิปรายเพื่อวินิจฉัยต่อในวันที่ 23 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และ 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 , 26 , 27 และ 45 หรือไม่ ซึ่งศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน

ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน สำหรับกรณีที่หัวหน้า คสช.มีหนังสือขอขยายระยะเวลาในการส่งความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น‪วันศุกร์ที่ 11 พ.ค.‬นั้น ศาลพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามคำขอ และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย ‪ในวันพุธที่ 23 พ.ค.‬นี้

อ่านฉบับเต็ม