ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.เปิดเผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ระหว่างวันที่ 30 เม.ย 61 – 4 พ.ค.61 จำนวน 5 วัน 4 คืน ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม โดยการอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ระเบียบการปฏิบัติ และคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญสูงสุดคือ การถวายความปลอดภัยให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ พร้อมทั้งรับทราบนโยบายการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร นำเสนอแนวความคิด ใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อน และบริหารงานสถานีตำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำในการบริหารยุคใหม่ การให้บริการประชาชนบนสถานีตำรวจ และให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ตำรวจนครบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ จะมีการฝึกฝนสมรรถภาพร่างกาย และมีการทดสอบความรู้ภายหลังจากการอบรมและฝึกเพื่อทดสอบศักยภาพ ของผู้กำกับการทั้ง 88 สถานีตำรวจอีกด้วย

สำหรับขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรมนั้น ภาคทฤษฎีจะใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 34 ชั่วโมง 30 นาที ภาคปฏิบัติ 11 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การนำเทคโนโลยี มาใช้ในงานป้องกันและปราบปราม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สายงานสอบสวน เกี่ยวกับกฎหมายและสอบสวนการประสานงานระหว่างศาลกับตำรวจ การเก็บวัตถุพยานหลักฐาน และการพิสูจน์หลักฐาน ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน การบริหารงานจราจร งานกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับยุทธวิธีควบคุมฝูงชน และ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ จรรยาบรรณตำรวจ จิตสาธารณะ การบริหารบ้านเมืองที่ดี พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติยุทธวิธี เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านสถานการณ์จำลอง การทดสอบยิงปืน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.ยังได้กำชับ ผกก.ทุกนายให้ขับเคลื่อนนโยบายของ ตร. อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้มอบนโยบาย ให้ ผกก.ทุกนายประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกเรื่อง 1.การแต่งกายต้องถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ โดยเฉพาะการตัดผม หนวดเคราให้ถูกระเบียบ ยึดตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำผิดกฎหมายเสียเองหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งนำไปเน้นย้ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วย 2.การยกระดับสถานีตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องประชาชนบนสถานีตำรวจ เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีประชากรจำนวนมาก โรงพักถือเป็นจุดแตกหัก เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ กิริยามารยาท พูดจาด้วยความสุภาพ 3.การอำนวยความยุติธรรม ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วตรงไปตรงมา โปร่งใสเป็นธรรม ว่าไปตามพยานหลักฐาน ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูก สามารถตอบคำถามของสังคมได้ 4.หมั่นสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ สามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 5.หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สนองนโยบายรัฐบาล ให้สมกับเป็นตำรวจ ยุค 4.0

สุดท้ายนี้ ผบ.ตร.ยังได้เน้นย้ำให้ข้อคิดในการทำงานให้เป็นตำรวจอย่างมืออาชีพ ดำรงตนเป็นที่พึ่งของประชาชน บริการประชาชนด้วยความประทับใจ ยึดมั่นอุดมคติตำรวจ 9 ประการ พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานของตนให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนานำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา