แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

“กรมบัญชีกลาง” แจงสิทธิบำเหน็จบำนาญกรณีติดคุก

<!--[CDATA[ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ กรณีถูกศาลสั่งจำคุกหรือล้มละลาย ว่าจะยังคงได้รับบำนาญต่อไปหรือไม่นั้น กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ผู้รับบำนาญที่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในหรือหลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 จะยังคงได้รับบำนาญต่อไปได้ ด้วยเหตุผล ดังนี้ เดิม พระราชบัญญัติบําเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า...

“บัญชีกลาง” อนุมัติค่าตอบแทนทำงานโควิด

<!--[CDATA[ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณี COVID-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลาง เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยล่าสุดทาง...

“กรมบัญชีกลาง” ให้ใช้เงินทดรองราชการฯเป็นค่าตอบแทน

<!--[CDATA[ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบฯ ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50,000,000 บาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้...

กรมบัญชีกลางกำหนดตัวอย่างรับรองผลงานก่อสร้าง

<![CDATA[นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการราคากลาง เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5.8 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างกำหนด ที่ออกโดย ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ กรณีเป็นผลงานของเอกชน จะต้องยื่นสำเนาสัญญาจ้างและหลักฐานการชำระภาษีของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (คณะกรรมการราคากลาง) จึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยแยกเป็นกรณีนิติบุคคลเดียว และกรณีกิจการร่วมค้า และการระบุประเภทงานก่อสร้างในหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ให้ระบุสาขาตามที่กำหนดไว้ในประกาศ...

กรมบัญชีกลางเปิดขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

<![CDATA[นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผย ว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563) ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-filing ซึ่งการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ...
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics