นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียมเพื่อรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐานให้แก่สถานพยาบาลของคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิม หากสถานพยาบาลไม่ส่งใบรับรองการต่ออายุที่ออกให้โดย ตรต. จะชะลอการการจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง

ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คงระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ของ ตรต. และสามารถส่งเบิกจ่ายตรงการรักษาทดแทนโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด (HD) ได้อย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงกำหนดให้สถานพยาบาลที่ใบรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ปฏิบัติตามนี้

1.ทำหนังสือแจ้งขอต่ออายุการรับรองกับสมาคมโรคไตเทียมแห่งประเทศไทย

2.ทำหนังสือแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1 และหนังสือการตอบรับการต่ออายุชั่วคราว โดยจัดส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF มาที่ lawcgd.kidney@gmail.com

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 แล้ว สถานพยาบาลจึงจะสามารถส่งเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ จนกว่า ตรต. จะดำเนินการตรวจเยี่ยมและพิจารณาต่อใบรับรองมาตรฐานตามหลักการที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กำหนด โดยให้สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางข้างต้น จนกว่ากรมบัญชีกลางจะแจ้งให้สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางเดิม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02-127-7000 ต่อ 4614, 4441, 4355, 6852, 6854 หรือ Call center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ