เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง อบต. และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว

โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง คือ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564    โดยให้วันเลือกตั้งคือ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม

ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติ กกต.ที่ออกมาดังกล่าว โดยจะประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ ายก อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ สมาชิกสภา อบต.และ นายก อบต. พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทันที

คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น