ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (24 เม.ย 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจ อีสานไตรมาส 1/2561” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 1/2561 ยังต่ำ กว่าร้อย หรือความเชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 3 ไตรมาส และมีแนวโน้ม แย่ลงต่อในไตรมาส 2/2561 เนื่องจากเศรษฐกิจฐานล่างยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของภาพรวม ส่งผล คะแนนประเมินผลงานรัฐบาลทั้งด้านเศรษฐกิจและภาพรวมลดลงและต่ำกว่าครึ่ง

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ รวจ ความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและ คำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2561 และประเมินผลงานรัฐบาล ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18 ปีขึ้นไป 1,208 รายในเขตพื้นที่ภาค อีสาน 20 จังหวัด

เมื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงิน ครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่า ระหว่าง 0-200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆ เดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

อีสานโพล

อีสานโพล

1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 88.7 หมายความว่า เศรษฐกิจ และการค้าของอีสานไตรมาส 1/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว 2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 82.7 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตรมาส 1/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 76.9 หมายความว่า สภาพคล่อง การเงินครัวเรือนไตรมาส 1/2561 แย่กว่าจากไตรมาสที่แล้ว 4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 90.1 หมายความว่า การใช้จ่ายในไตรมาส 1/2561 ลดลงเล็กน้อยหรือพอๆ กับ ไตรมาสที่แล้ว 5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 84.6 หมายความ ว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 79.4 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 2/2561 มีแนวโน้มแย่ลงอีก

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 41.1 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 46.9 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนน 40.7 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 46.8

อีสานโพล