เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการ อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 2 รายการ (1.) หน้ากากกันแก๊สพิษพร้อมหม้อกรองแก๊สพิษ จำนวน 6,820 ชุด วงเงิน 129,580,000 บาท, (2.) ไมโครโฟนพร้อมชุดขยายเสียง จำนวน 660 ชุด วงเงิน 8,052,000 บาท งบประมาณโครงการ 137,632,000 บาท

และเมื่อเร็วๆ นี้ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งบริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 87,800,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง