วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงกรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่ข้อมูลระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในภารกิจยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวงเงิน 392.77 ล้านบาท ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปม.ตร.) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 123 วัน ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ ซึ่งขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างจัดสรรงบให้ ตร. คาดว่าจะได้รับงบประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้ขออนุมัติงบกลาง เพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รวม 120 วัน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้ากระทรวงฯ อยู่ระหว่างพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงิน คาดว่าจะได้รับงบประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้แจ้งทุกหน่วยสำรวจค่าใช้จ่ายจริงในการปฏิบัติหน้าที่ห้วงระหว่าง วันที่  1 มิถุนายน 2564 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป