เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ รายงานว่า  “เว็บไฟซด์ สำนักข่าวอิศรา” (www.isranews.org) ได้นำเสนอข่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำหนังสือที่ รฟ1/1911/2564 ถึง อธิบดีกรมที่ดิน ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ และขอให้อธิบดีกรมที่ดินแจ้งผลการพิจารณาให้ รฟท. ทราบภายใน 90 วัน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว รฟท.จะใช้สิทธิทางศาลต่อไป

ทั้งนี้ รฟท.จัดส่งแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของ รฟท. และเลขโฉนดที่ดิน ที่ขอให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกทับที่ดินของ รฟท. ด้วย ประกอบด้วย (1.) ที่ดินในทางแยกเขากระโดง กม.000 ถึง กม.8+000 เนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ รฟท. ตามพ.ร.ฎ.การกำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี พ.ศ.2462 และพ.ร.ฎ.ว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินแลอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออก พ.ศ.2464, (2.) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่รวม 44 ไร่เศษ ซึ่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกล่าวหาเลขที่ดำที่ 51910034 เรื่องกล่าวหาเลขที่แดงที่ 14959054 มีมติว่า เป็นการออกโฉนดในที่ดินของ รฟท.

(3.) ที่ดินในแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของกรมรถไฟแผ่นดิน สายนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ตอนแยกที่ย่อยศิลา ต.เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ กิโลเมตรที่ 375-650 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพ.ร.ฎ.กำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานี ลงวันที่ 8 พ.ย.2462 ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 842-876/2560 และคดีหมายเลขแดงที่ 8027/2563 ว่า ที่ดินตามคำพิพากษาทั้ง 2 คดี ซึ่งมีเนื้อที่รวม 194 ไร่ เป็นพื้นที่ของ รฟท.

“กรมที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ราษฎร และให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น จึงต้องดำเนินการให้เป็นตามกระบวนการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง” เมื่อความปรากฏว่า ได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 90 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้ใช้สิทธิทางศาลต่อไป” หนังสือของผู้ว่า รฟท. ที่ รฟ1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ระบุ

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า สำหรับที่ดินเขากระโดงที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของ รฟท. เช่น บ้านพักของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม , บ้านพักนางกรุณา ชิดชอบ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ,บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด ของตระกูลชิดชอบ ,สนามกีฬาช้างอารีนา ,บุรีรัมย์ คาสเซิล ของบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด ที่มีนายเนวิน ชิดชอบ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และที่ดินบางส่วนของสนามแข่งรถช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

นอกจากนี้ ที่ดินบริเวณเขากระโดงยังมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยนับพันครัวเรือน โดยเมื่อปี 2550 รฟท. ได้เข้าไปสำรวจผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว พบผู้ถือครองเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 มากกว่า 35 ราย ถือครอง น.ส. 3 ก ประมาณ 500 ราย และถือครองโฉนดที่ดินมากกว่า 320 ราย รวมทั้งมีหน่วยราชการในพื้นที่หลายหน่วยงาน  “เว็บไซด์สำนักข่าวอิศรา” ระบุ

สำนักข่าวอิศรา ISRANEWS AGENCY  ‘ผู้ว่าฯรฟท.’ แจ้ง ‘กรมที่ดิน’ เพิกถอนโฉนด’เขากระโดง’ บุรีรัมย์ 5 พันไร่