ไทยพาณิชย์ประกาศผลกําไรสุทธิประจําไตรมาส 2 ปี 2564 จํานวน 8,815 ล้านบาทและครึ่งปีแรกของปี 2564 จํานวน 18,902 ล้านบาท

40

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ ในไตรมาส 2 ของปี 2564 จํานวน 8,815 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักสํารองมีจํานวน 21,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากช่วง เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการขยายฐานรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยและการปรับตัวลดลงของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ธนาคาร สําหรับครึ่งปีแรกของปี 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิจํานวน 18,902 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน

ในไตรมาส 2 ของปี 2564 รายไดด้ อกเบี้ยสุทธิมีจํานวน 23,475 ลา้ นบาท ลดลง 1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ภายใต้สภาวะ อัตราดอกเบ้ียต่ําในปัจจุบันและการมุ่งเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีคุณภาพรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจํานวน 12,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลของการขยายฐานรายไดป้ ระเภทที่ เกิดขึ้นเป็นประจํา (recurring) จากธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารและธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง

ค่าใชจ้ ่ายในการดําเนินงานมีจํานวน 15,376 ล้านบาท ลดลง 4.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลง ของค่าใชจ้ ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนกั งาน อัตราส่วนค่าใชจ้ ่ายต่อรายได้ของธนาคารในไตรมาส 2 ของปี 2564 ปรับตวั ลดลงจากชว่ ง เดียวกันของปีก่อนเป็น 42.2%จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารได้ตั้งเงินสํารองจํานวน 10,028 ล้านบาท สําหรับไตรมาส 2 ของปี 2564 และ เป็นจํานวน 20,036 ล้านบาท สําหรับครึ่งปีแรก

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา ที่ 3.79% สะท้อนถึงการบริหารจัดการ สินเชื่อด้อยคุณภาพเชิงรุกของธนาคาร อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับสูงที่ 142.3% ในขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 17.9%

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ธนาคารมีผลการดําเนินงานที่เข้มแข็งและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนจากการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ด้วยดีจากฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายและผันผวน เช่นนี้ ธนาคารยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ และผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร รวมถึงการยกเว้นค่าบริการส่งอาหารบนแพลตฟอร์มส่งอาหารโรบินฮู้ดของ ธนาคารภายใต้แนวคิด “สังคมอยู่รอด ธนาคารก็จะรอดไปด้วย” นอกจากนี้ธนาคารได้เตรียมความพร้อมสําหรับการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยให้ลูกค้าอยู่รอดและฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งนี้แบบยั่งยืนให้มากที่สุด ใน ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงหาโอกาสทางธุรกิจหลังยุควิกฤตโควิด-19 โดยต่อยอดธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง และ นําเสนอประสบการณ์ธนาคารดิจิทัลแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับความผูกพันกับลูกค้าให้ครอบคลุมมากกว่า