เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2564 พ.ต.อ.นาวิน สินธุรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ มีคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเพ 102/2564 เรื่อง ลงโทษกักขัง ด้วย ดาบตำรวจ สันติชัย โพธิ์ลาลัย ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเพ  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานใช้วาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร ตามนัยมาตรา 74 (12)/(15) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีพฤติการณ์การกระทำผิด ดังนี้

ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ที่ 017.817/3329ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แจ้งว่าตามที่ปรากฏคลิปในแอพปลิเคชั่นเฟสบุ๊ค มีด่านบอกด้วยระยอง “ตำรวจจับตำรวจ เมากร่างอาละวาดในร้านอาหาร ระยอง” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้นสถานีตำรวจภูธรเพ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ที่ 101/2564 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้ทำการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ดาบตำรวจ สันติชัย โพธิ์ลาลัย เป็นบุคคลผู้ที่ปรากฏตามคลิปดังกล่าวจริง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษข้าราชการตำรวจ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยามกักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. 2549 จึงให้ลงโทษ “กักขัง” ดาบตำรวจ สันติชัย โพธิ์ลาลัย ไว้มีกำหนด 15 วัน( สิบห้าวัน)

อนึ่ง ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำ คำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวระบุ