เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 27 ซึ่งเป็นพิธีเปิดการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน เข้าร่วมฝึกอบรม โอกาสนี้ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 27 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้มีวิสัยทัศน์ศักยภาพและทักษะทางการบริหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองให้ก้าวทันบริบทของการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงตำแหน่งทางการบริหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานครประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 40 คน และมีบุคลากรหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 7 คน จาก 4 หน่วยงาน เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. – 20 ส.ค. 64 เริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่มให้ผู้อบรมเพื่อเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Teams ในการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11, 14 และ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การอบรมตลอดหลักสูตรจะผสมผสานรูปแบบไป – กลับ การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) และการดูงานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหาร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล”

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรระดับนักบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจงานและเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ นักบริหารจึงเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานขององค์กร ให้เกิดความสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในส่วนของนักบริหารระดับกลาง ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่จะเชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จุดมุ่งหมายสำคัญของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง คือ การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มีการปรับแนวคิดวิธีการทำงานให้ทันต่อสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง และการปรับตัวต้องให้สามารถบริหารงานและภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ฝึกทักษะในการบริหารและทักษะใหม่ ๆ ที่สำคัญคือการมาเรียนรู้ร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันนั้น จะเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงาน ซึ่งจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป