วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่า พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผบก.ภ.จว.ยะลา) ลงนามใน คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 799/2564 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า

ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 553/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 589/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้ พ.ต.อ.วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาจังหวัดยะลาอีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลามีคำสั่งที่ 788/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาประกาศให้ผู้ลักลอบเล่นการพนัน ณ ซอยจงรักษ์ ถนนเปรมจิตร-สุรพันธ์อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มารายงานตัวต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายแก่สังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงประชาชนและสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ทราบข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจนายใดปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์จากการลักลอบเล่นการพนันดังกล่าว และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ข้อ 6(1) ข้อ 8(3) จึงให้ยกเลิกคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 589/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 และคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 553/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้ พ.ต.อ.วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กลับมาปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และให้ พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา จังหวัดยะลา อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564