ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาถึงการยืดการเกษียณอายุราชการจาก 60 ปีเป็น 63 ปีว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ ให้ข้าราชการจะต้องไปเกษียณอายุราชการอายุ 60 ปีไปเกษียณอายุ 63 ปี  เพราะเป็นเพียงการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเมื่อประกาศใช้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องใช้ไปศึกษานานเพียงใด

“กรอบเวลาที่กำหนดในแผนปฏิรูปสามารถพิจารณาทบทวนได้ ซึ่งการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ โดยในแผนการปฏิรูปมุ่งเน้นให้พิจารณาในตำแหน่งที่มีความสำคัญก่อน” นายวิษณุ กล่าว