ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำหนดมาตรการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เกิน 300 คน ซึ่งธนาคารได้เตรียมจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม รักษาระยะห่างในการจัดสถานที่ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สวมหน้ากากตลอดเวลา งดการพูดคุยเสียงดัง งดรับประทานอาหารในห้องประชุม และดำเนินการประชุมโดยรักษาเวลาให้กระชับ ตลอดจนงดการใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยให้ใช้การเขียนข้อความแทน รวมทั้งมีการจำกัดที่นั่งเพื่อลดความแออัด และนำระบบ Seating Register มาใช้เพื่อการสอบสวนโรคหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารมีความใส่ใจห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บุคลากรธนาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ธนาคารจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19