วันที่ 5 เมษายน 2564 นพ.ชวินทร์  ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่าง 10 – 15 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดยาว 6 วัน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่ออยู่กับครอบครัว และถือเป็นการหยุดพักผ่อนจากการทำงาน และมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันหยุดนี้ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปี ทำให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มีนโยบาย เรื่อง สงกรานต์ กทม. ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ทุกสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวด กำกับ ดูแลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความปลอดภัย โดยปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย จึงได้กำหนดแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อเป็นการป้องกันลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   และลดอุบัติเหตุทางถนน (Free Alcohol Free Covid-19) โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน

สำหรับแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการหลัก 3 มาตรการ ดังนี้ 1.) มาตรการขอความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้เป็นไปตามประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิดรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย  เน้นดำเนินการอย่างเข้มงวดใน 3 มาตรา คือ มาตรา 29 ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตรา 30 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะการลด แลก แจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่น รวมถึงการเสนอสิทธิการรับชมการแสดง การชิงโชค ชิงรางวัล และมาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม ในส่วนของการอนุญาตการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้จัดงาน หรือผู้ขออนุญาต จะต้องเป็นกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย มีมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดหลักแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 3.) มาตรการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจนครบาลสรรพสามิตในพื้นที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเขต (ศปถ.เขต) 50 เขต เป็นต้น ในเฝ้าระวังการโฆษณา การขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย

กรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย นอกจากนี้ ผู้จัดงานและผู้ร่วมกิจกรรมยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  กรุงเทพมหานคร ผ่านทางลิ้งค์ https://bit.ly/2OrPBR6 หรือ QR CODE