เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร. ดีเด่น โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง)    

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ “วัน อปพร.” ซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีการจัดตั้งขึ้นทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขตทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนงานแก่ทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งเป็นอาสาสมัครฯ โดยชอบด้วยกฎหมายที่เข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ โดยไม่มุ่งหวังหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ทั้งในระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น นับเป็นคุณงามความดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบสาธารณภัยและสังคมโดยส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. และอปพร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมทั้งได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2562 ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 พร้อมกันในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ  ซึ่งใน 1-2 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีการจัดงาน “วัน อปพร.” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จึงกำหนดจะดงานรวบกันในปีนี้

สำหรับการจัดงานในปีนี้มีผู้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานครจำนวน 7 ศูนย์ฯ อปพร. ดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ท่าน ศูนย์ อปพร. ดีเด่น ระดับศูนย์ อปพร. กลาง จำนวน 7 ศูนย์ฯ อปพร. ดีเด่น ระดับศูนย์ อปพรกลาง จำนวน 8 ท่าน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย และเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนบริหารจัดการงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล การสั่งปฏิบัติงาน และการสนธิกำลังในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อม และรับมือกับสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ผลงานที่ผ่านมาได้รับการยอมรับ และเป็นที่ประจักษ์ว่า อปพร.กรุงเทพมหานคร มีบทบาทสำคัญในการป้องกัน ระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อปพร.จึงถือเป็นพลังเครือข่ายภาคประชาชน  ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานครทุกท่าน คือผู้ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยมิได้คำนึงถึงภยันตรายหรือผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญของ อปพร. ที่ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครด้วยดีเสมอมา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มุ่งเน้นที่จะลดความเสี่ยงภัยในพื้นที่ชุมชน และสังคม ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร. รวมทั้งการฝึกฝน อปพร. ให้มีความรู้ ทักษะ จริยธรรม วินัย และมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนให้รอดพ้นจากสาธารณภัยต่างๆ ในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของ อปพร. จึงขอให้ อปพร. ยึดมั่นในอุดมการณ์ และประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนมีความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีระหว่างเพื่อนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป