คกก.สถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยาย พรก. 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือนแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.63 ถึง 20 ก.พ.64 ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรง ยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบ เรื่องที่ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบตามที่ กอ.รมน.ภาค4 เสนอขอขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.64 ถึง 19 มิ.ย.64 (ครั้งที่ 63) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป