นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยียวยานิติบุคคลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาที่ยังประสบภัยน้ำท่วม ผ่าน 4 มาตรการ คือ การอำนวยความสะดวกให้ นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในพื้นที่น้ำท่วมข้ามมาจดทะเบียนธุรกิจได้ยังส่วนกลาง ขยายระยะเวลายื่น จดทะเบียน/ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) เฉพาะนิติบุคคลที่จะครบกำหนดระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563-20 มกราคม 2564 ให้ขยายออกไปอีก 15 วัน ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินที่จะครบกำหนดส่งในช่วงภัยพิบัติออกไปอีก 1 เดือน และ ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไป 15 วัน พร้อมกับแนะนำนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ใช้ช่องทางการติดต่อกับกรมฯ ผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19

โดยน้ำท่วมฉับพลันในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว มีเพียง 4 จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการฟื้นฟู ส่งผลให้นิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมาติดต่อราชการและปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดได้