เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2563 ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พลตำรวจโท เพิ่มพูน  ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเสวนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ”โดยมีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และผู้แทนสถานบันการเงิน เข้าร่วมการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตย์สัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “กฎหมายและกฎกระทรวงที่สำคัญสำหรับการบริหารงานสหกรณ์” และ(ร่าง) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562โดยมี อาจารย์ ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำที่มีปัญหาในการชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันภาระหนี้สินจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ได้

พลตำรวจโท เพิ่มพูน เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จัดโครงการเสวนาแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จากสภาพปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัด  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และร่วมกันกำหนดแนวทางช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด