นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจากปัญหาค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนั้น ปัญหาหมอกควันนับว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วและวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้นเป็นประจำระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตระหนักถึงสถานการณ์ ดังกล่าวฯ จึงได้ตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และตาก โดยเลือกตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 แห่ง ที่มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนหรือเครือข่ายเพื่อดำเนินการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และตรวจสอบการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนหรือเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

และประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยพบว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 หน่วยงานที่รับผิดชอบแห่งหนึ่งได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,618 เครือข่าย ซึ่งใช้งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,400,000 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด จำนวน 1,142 เครือข่าย จากการสังเกตการณ์ในพื้นที่จังหวัดที่สุ่มตรวจสอบในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนหรือเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่า สตง. จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน