นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่าในวันที่ 1 มกราคม 2564 รฟม.จะปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ใหม่เป็น 17 – 42 บาท โดยสถานีที่ 1, 4, 7 และสถานีที่ 10 จะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท เป็นการปรับตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินที่กำหนดให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารใหม่ทุกๆ ระยะเวลา 24 เดือน โดยจะพิจารณาตามดัชนีผู้บริโภค (CPI)

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รฟม.ยังคงลดค่าโดยสารเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในอัตรา 14-20 บาท ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังไม่มีความจำเป็นต้องเสนอขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล เนื่องจากงบประมาณในปี 2563 มีเงินปลอดภาระผูกพัน ที่ไม่มีรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้นประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้อุดหนุนมาตรการลดค่าครองชีพในปี 2564 ได้