กระทรวงคมนาคมรายงานสถานการณ์ผลการอำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยข้อมูลสะสมเมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 4,831,520 คน – เที่ยวสูงกว่าประมาณการ 4.29% มีปริมาณการจราจรเข้า–ออกกรุงเทพฯ จำนวน 5,837,395 คันสูงกว่าประมาณการ 36.48%โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 5,387,395 คัน

ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต10 คนบาดเจ็บ 117คนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 85.71% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมากที่สุด 9 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้องจำนวน 35 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 9 คน บาดเจ็บ 35 คนเกิดที่จังหวัดสุโขทัยมากที่สุด 5 ครั้ง

นอกจากนี้มีอุบัติเหตุโดยรถโดยสารสารธารณะจำนวน 3 ครั้งทั้งนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางน้ำและทางอากาศสำหรับการเตรียมความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2563สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้างนอกจากนี้ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ จุดตรวจความพร้อม 25 จุด จำนวน 4,327 คัน ไม่พบข้อบกพร่องส่วนความพร้อมของท่าเรือ/แพ พบมีเรือโดยสารไม่พร้อมใช้งานจำนวน 2 ลำและได้สั่งปรับปรุงแล้วด้านการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเจ้าหน้าที่รถไฟ รถไฟฟ้า และผู้ประจำเรือไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดแต่อย่างใด