ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินโครงการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการจ้างนักศึกษามาช่วยปฏิบัติงานราชการในช่วงปิดภาคเรียน (1 คน ต่อ 1 ตำบล) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ในตำบลที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่ สนับสนุนทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลในการทำงาน และลงพื้นที่ไปประชุมประชาคมหมู่บ้าน-ชุมชนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งช่วยอำเภอในการบันทึกข้อมูลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และช่วยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน-ชุมชนละ 2 แสนบาท) และภารกิจอื่น ๆ ตามที่นายอำเภอมอบหมาย นายนิสิต กล่าว

“การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของส่วนราชการ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และได้ลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย” นายนิสิต กล่าว