ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1,รอง ผอ.ศปจร.ภ.1 ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของ”ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปจร.ภ.1) ครั้งที่ 6/2561″โดยมี รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปจร.ภ.จว.ฯ ,รอง ผบก.สส.ฯ ,หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.1 ,หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.จว.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ ได้เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้ตนได้สั่งการให้ให้ดำเนินการตามแผนปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ของ ตร.ให้ครบถ้วน ให้จัดทำบัญชีผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบัญชีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมจัดทำสถิติข้อมูลรถหายและผลการติดตามรถที่ถูกโจรกรรมส่งคืนเจ้าของในพื้นที่ หาความเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ

ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลรถหายลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) โดยให้ หน.สภ. ตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำในการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และให้วางแผนการจัดสายตรวจ โดยการบูรณาการสายตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจตราป้องกันการก่อเหตุของคนร้าย ทั้งนี้ยังได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเทคโนโลยีในการป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ประเภท ยี่ห้อ รุ่นของรถที่เป็นเป้าหมายของคนร้าย และวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเหตุด่วนและข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุหรือพบรถต้องสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ตัวแทนจำหน่าย บริษัทประกันภัย ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินผล อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ทันต่อคนร้ายและสถานการณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครอง เมื่อมีการรับแจ้งเหตุ หรือเมื่อมีการจับกุม ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ หรือเป็นที่สนใจของประชาชน หรือสื่อมวลชน ให้รายงานให้ทราบตามลำดับชั้นทันที ตามแบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานฯโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์