นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. สยามราชธานี ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่าและบริการ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SO” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

SO ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทในสัดส่วนที่มากกว่า 80% ของรายได้รวม คือ กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ประกอบด้วย การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน ช่างเทคนิค และการจัดการงานบันทึกข้อมูล รวมถึงการให้บริการดูแลภูมิทัศน์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทให้บริการจัดหาบุคลากร รวม 8,494 คน

ทั้งนี้ SO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 310 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 85 ล้านหุ้น เสนอขายให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมจำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 8.5 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 552.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,015 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หลัง IPO SO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัววิมลเฉลา ซึ่งถือหุ้นรวม 72.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว