นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 ตุลาคม ของทุกปี องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน ประกอบด้วย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission – IEC) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union – ITU) กำหนดให้เป็น “วันมาตรฐานโลก” ซึ่งในปีนี้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ให้กับทุกประเทศทั่วโลกคือ มาตรฐานช่วยปกป้องคุ้มครองโลก โดยใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและสนับสนุนการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดกลับมาใช้ใหม่ตลอดจนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องคุ้มครองโลก

ทั้งนี้ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิก ISO และ IEC มีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและอำนวยความสะดวกในทางการค้าและบริการของประเทศ ได้ร่วมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานโลกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมวลสมาชิกกว่า 160 ประเทศทั่วโลกในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน และพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา คือสมอ. ได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และเอสซีจี รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐและวิสาหกิจ ตลอดจนสถาบันการศึกษา นำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular economy ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิตการใช้งาน และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อม