พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กมช. โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. เกี่ยวกับการ
เตรียมคณะกรรมการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, การบริหารสำนักงาน และการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT)

โดยมติ กมช. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 ให้ไทยเซิร์ต ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ เนชั่นแนลเชิร์ต ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ ไปจนกว่าจะมีการจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ ต่อจากนั้น กมช. ได้ร่วมกันพิจารณา ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน สกมช.ในการขับเคลื่อนกลไก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของประเทศ และทำหน้าที่ตามกฎหมายไซเบอร์กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กมช. และ ดีอีเอส ให้เร่งขับเคลื่อน ผลักดันกลไกการดำเนินงานของ สกมช. อย่างเร่งด่วน และเป็นรูปธรรมโดยต้องคำนึงถึงการใช้กฎหมาย ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ และต้องมีมาตรการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง