นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ TraceThai.com ระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ระบบ TraceThai.com ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้า ทั้งการสรรหาและคัดกรองเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบ TraceThai.com ให้แก่กลุ่มเป้าหมายการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนระบบ TraceThai.com ตลอดจนการเชื่อมโยงข้อมูล รายงานและสถิติในภาพรวมที่ได้จากระบบ TraceThai.com เพื่อร่วมกันประมวลผลข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงนโยบายส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย

โดยระบบ TraceThai.com ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนกลับมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยบนเทคโนโลยี Blockchain โดยนำร่องด้วยข้าวอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการส่งออก การนำเทคโนโลยี Blockchain มาสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความโปร่งใส ยกระดับความน่าเชื่อถือ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงบริษัทคู่ค้าสามารถตรวจสอบที่มาและเส้นทางสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทย โดยการสแกน QR Code หรือตรวจสอบจากเลขล็อตการผลิตบนฉลากสินค้าผ่านเว็บไซต์ TraceThai.com ซึ่งจะแสดงข้อมูลเส้นทางของสินค้านั้น และในอนาคตจะมีการขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้มีจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้ง Value Chain ด้านการประชาสัมพันธ์ระบบเป็นวงกว้าง โดยผลักดันให้ Modern Trade เป็นกลุ่มนำร่อง เพื่อให้เกิดการรับรู้และเห็นถึงประโยชน์การใช้งานจริง