นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้นำผู้ป่วยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ยกเลิกสัญญาการให้บริการบัตรทองของสถานพยาบาลต่างๆใน กทม. กว่า 190 แห่ง หลังจากตรวจพบการทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมาก กระทบประชาชนกว่า 2 ล้านคนนั้น

โดยชาวบ้านและผู้ป่วยบัตรทองทั่วกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลต่างๆ จำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของ สปสช. ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการของ สปสช. มีข้อพิรุธ และมีข้อสงสัยในความโปร่งใสหลายประการ ตนจึงมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและสั่งการ ดังนี้

ขอให้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม.11(6) เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ที่มีพฤติการณ์หรือการกระทำในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับสถานพยาบาลทั้ง 190 แห่งหรือมากกว่านั้น ที่มีการตรวจพบการทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง , สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ใช้อำนาจตาม ม.18(7) แห่งพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 ในการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างสิทธิ์ของผู้รับบริการ เพื่อนำไปดำเนินการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และค่าเสียหายที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการบริการแห่งใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และเสียเวลามากขึ้นด้วย

และสั่งการให้ประธานบอร์ด สปสช. ใช้อำนาจตาม ม.18(11) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 ในการปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณ์ เกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครอง และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดการลงโทษที่ชัดเจนและมีพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย