นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้งบริษัทอินฟินิธัสบายกรุงไทยจำกัด (Infinitaas by Krungthai) ด้วยวิสัยทัศน์ Infinity as a Service โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆเพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบนับเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือลูกค้าของธนาคารและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆตลอดจนผลักดัน Platform ขนาดใหญ่เช่นแอปพลิเคชั่นเป๋าตังเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของประเทศอันจะนำไปสู่การวางรากฐานทางการเงินเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้เป็นขั้นตอนตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่างการดำเนินธุรกิจ 2 รูปแบบไปพร้อมๆกัน (2 Banking Model) โดยแบ่งออกเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) แนวทางการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมและแบบเรือเร็ว (Speed Boat) แนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะของการทำงานแบบ Agile เพื่อให้การปฏิรูปองค์กรภายใต้ Perfect Storm เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้