นายพัฒนา สัพโส ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะ กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ และคณะ แถลงข่าวประเด็นการกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคาการทำถนน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เนื่องจากทราบว่า ขณะนี้ อปท. บางแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และได้มีการกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา ผู้ประกวดราคาในการทำถนนลาดยาง โดยกำหนดเงื่อนไขของระยะทางของถนนยางแอสฟัลท์ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติเช่นนี้เป็นการกีดกันผู้เสนอราคา และอาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นเพราะเป็นการล็อกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ทั้งนี้ คณะ กมธ. จึงขอฝากไปยังรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด