เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร. ที่ 496/2563 ลง 29 กันยายน 2563 อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 21 (งบประมาณ พ.ศ.2564) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 411/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีข้าราชการตำรวจที่ลาออกตามโครงสร้างการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่น 21 ตั้งแต่ พล.ต.ท.-ชั้นประทวน ทั้งสิ้น 849 ราย อาทิ พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์ (สบ 8) รพ.ตร. พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ รอง ผบช.รร.นรต. พล.ต.ต.นิธิ บัณฑุวงศ์ ผบก.สฝจ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ต.วีระวิทย์ วัจนะพุกกะ ผบก.กองตรวจราชการ 1 และในจำนวนนี้มีพนักงานสอบสวนลาออกกว่า 60 ราย