นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนา Platform การขนส่งสินค้าไทยในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศ

พร้อมกล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก ทั้งการยื่นคำขออนุญาตประกอบการ การเพิ่มรถ การถอนรถ ปรับปรุงลักษณะรถทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากกรมการขนส่งทางบก โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งในการติดต่อทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน ทดแทนการยื่นเอกสารและหลักฐานจำนวนมาก ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลติดต่องานกันได้ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว คำขอมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถทราบวัน-เวลาที่แน่นอนผ่านระบบ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในการเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ กรมการขนส่งทางบก และสามารถติดตามสถานะของผลการดำเนินการพิจารณาตามคำขอแบบ Real time (Tracking) ทำให้วางแผนการบริหารจัดการ การเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมในรูปแบบ e-payment และได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในระยะแรกจะนำร่องใช้งานแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์ผ่านระบบ e-Service สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในอนาคต เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ลดเอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา และลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0