นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 63 กสร. ได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน 2 รางวัลได้แก่ หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และหมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับ และที่เป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้กสร. ได้รับรางวัลรายหมวดทั้ง 2 หมวด เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดจนมีการพัฒนาการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (User centric) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จนสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ โดยบุคลากรของกรมปฏิบัติงานตามหลักค่านิยมองค์กรคือ Fair และไปเป็นตามหลักการปฏิบัติงานของกรมที่ว่า “กสร.คุ้มครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”