พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการของภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคง ที่อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง ภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการจิตวิญญาณน้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาพมุมสูงเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำณ. หอเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 จากนั้นได้ร่วมปล่อยปลาสวายและปลายี่สก จำนวนกว่า 1 แสนตัวลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าไปมาก

โดยกำชับให้ สทนช. และกรมชลประทานร่วมกันพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นไปตามแผนบูรณาการรองรับการขาดแคลนน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในฤดูแล้งควบคู่กันไป โดยเฉพาะกับ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง ที่ประสบทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในแต่ละปี โดยย้ำว่าการแก้ปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำภาคตะวันออก จะต้องเตรียมมาตรการระยะเร่งด่วน ช่วยกระจายแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึงทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ให้ระบายน้ำและผันน้ำระหว่างแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เช่นจาก อ่างเก็บน้ำคลองหลวงไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่และแม่น้ำระยองไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลรวมทั้งการพิจารณานำน้ำจากคลองหู มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ทั้งนี้มาตรการระยะยาวขอให้ปรับปรุงฝายบ้านวังใหม่ จังหวัดจันทบุรี และระบบท่อส่งน้ำและระบบชลประทานให้สามารถรองรับการสูบผันน้ำกลับจากพื้นที่น้ำมากไปยังพื้นที่น้ำน้อย โดยพยายามไม่ให้น้ำไหลลงทะเลอย่างสูญเปล่า รวมทั้งให้เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำทั้งในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว