นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2563” ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 14 ราย ทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 5 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ และเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ โดยการมอบรางวัลในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 11 นับตั้งแต่การมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2553

สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย โดยด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี แวลู จำกัด (มหาชน) ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นางจันท์นิภา สถิรปัญญา เลขาธิการสมาคมตลาดสดไทย ด้านนวัตกรรม ได้แก่ นายจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ น.ส.นนทิกานต์ อัศรัสกร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติพาณิชย์

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย ได้แก่ นางปัจฉิมา ธนสันติ ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา , นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน อดีตอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ , นายนิคม นกอักษร ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2555 และจ่าสิบเอกดร.ทวี บูรณเขตต์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2560

สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 2 ราย ได้แก่ นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนภูมิภาค 2 ราย ได้แก่ น.ส.จุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางรพีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง และส่วนต่างประเทศ 1 ราย ได้แก่ น.ส.พัดชา วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์