เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จัการทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งเลขที่ 0009.232/4302
เรื่อง:การดำเนินการในระหว่างข้าราชการตำรวจสำรองราชการให้ พล.ต.อ.วิระชัยฯ ไปปฎิบัติหน้าที่ราชการสำนักงาน ผบ.ตร.ตามมาตรา 10(1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ตร.ตามที่ พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.และ ผอ.ศปก.ตร.มอบหมาย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 “คำสั่งดังกล่าวระบุ”

สำหรับคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ให้ไปปฎิบัติหน้าที่ ที่ ศปก.ตร.ครั้งนี้นั้น เป็นไปตาม พรบ.ตำรวจ ว่าด้วยการสั่งสำรองราชการ ซึ่งเป็นการขาดจากตำแห่งเดิม แต่ยังสาามารถรับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ ผบ.ตร. มีเพียงแค่คำสั่งให้สำรองราชการ แต่ยังไม่มีคำสั่งให้ไปปฎิบัติหน้าที่ ตามระเบียบข้อกฏหมาย จึงมีคำสั่งดังกล่าว ตามมา และ ผบ.ตร.ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง นับตั้งแต่วันประจำหรือสำรองราชการตาม ถึงจะเป็นคำสั่งที่สมบูรณ์และชอบด้วยกฏกหมาย ตาม ตามความในมาตรา 31(2) และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และ มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2548