นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ว่า ต้องขอขอบคุณประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ คือ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล ต่อเนื่องจนถึง นายสิระ เจนจาคะ ที่ได้ทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศในขณะนี้พอดี รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหามาก ที่ได้นำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายคน มาแสดงความคิดเห็น นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับบทเรียนทางการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันในอนาคต และรายงานฉบับนี้ ได้มีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการอันเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันของคนในชาติ 9 ข้อ ดังนั้น ส่วนตัวจะขออภิปราย แสดงความเห็นใน2ประเด็น คือ
1.เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และไม่ขัดข้องกับการจัดตั้ง สสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา แต่ถ้าเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจล่าช้า ไม่ทันต่อข้อเรียกร้องการชุมนุมของนักศึกษา และจะมีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ตามข้อเสนอของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่เสนอร่างด้วยกระดาษแผ่นเดียว เปิดให้มีการนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540 มาใช้ก่อนยุบสภา เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนตัวเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2550 มีความสมบูรณ์มากกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะเป็นการอุดช่องว่างและข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญปี 2540 ได้ทั้งหมด และเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้ผ่านการทำประชามติจากประชาชนมาแล้ว

2.เรื่องการนิรโทษกรรม ก็เห็นด้วยกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ที่ต้องการให้นิรโทษกรรมเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน และการนิรโทษกรรมคดีการเมือง และคดีอาญาที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง ยกเว้นคดีความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และคดีทุจริต