ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตอบแทนลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกันระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 โดยจะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดแบ่งเป็น 2 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ).ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทโดยต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขอาทิชำระเงินกู้ด้วย APP GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกันวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลังรวม 48 เดือน (จนถึงพฤศจิกายน 2563)กลุ่มที่ 2 ).ได้รับเงินจำนวน 500 บาทจำนวน 1 แสนรายแรกโดยต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขอาทิสมัคร GHB ALL ใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อผูกกับแอปGHB ALL เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนและชำระเงินกู้ด้วยแอป GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อของธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ด้วยApplication : GHB ALL ซึ่งเป็น Application ที่รวบรวมหลากหลายบริการสำคัญของธอส. ไว้ในมือลูกค้าใช้งานสะดวกรวดเร็วเหมาะกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal นายปริญญาพัฒนภักดีประธานกรรมการธนาคารจึงได้มีนโยบายให้ธอส. จัดทำ“โครงการลูกค้าบ้านธอส. ผ่อนดี” โดยธอส. จะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

• กลุ่มที่ 1 ).ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท 
2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)
3. มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลังรวม 48 เดือน (จนถึงพฤศจิกายน 2563) โดยชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน
รวมถึงเดือนธันวาคม 2563
4. ต้องมีแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน
• กลุ่มที่ 2 ).ได้รับเงินจำนวน 500 บาทจำกัดจำนวน 1 แสนรายแรกโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 (ได้รับเงิน 1,000 บาท)
2. มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้) 
3. ต้องไม่เคยสมัครแอป GHB ALL และต้องสมัครแอป GHB ALL พร้อมผูกกับบัญชีออมทรัพย์ภายในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2563 เพื่อเป็นบัญชีคู่โอนโดยลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดกรณีลูกค้ารายย่อยต้องชำระเงินกู้ด้วยแอป GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกันระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้อย่างครบถ้วนแล้วธอส. จะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอป GHB ALL ภายใน 7 วันเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 ได้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 หรือwww.ghbank.co.thและ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์