‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ ‘ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ข่าวการทุจริต ณ วันนี้’ ข่าวทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการ ณ วันนี้ เริ่มมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุจริตโครงการเงิน ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เงินเบี้ยเลี้ยงตำรวจตระเวนชายแดน เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และโครงการอบรมวิชาชีพ ผู้ติดยาเสพติด จ.กาญจนบุรี ถึงความไม่โปรงใสในการใช้งบประมาณ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี ข่าวทุจริตคอรัปชั่น “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,157 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนมีความคดิเห็นอย่างไร? กับ ข่าวทุจริตในระบบราชการ ณ วันนี้ อันดับ 1 เป็นปัญหาใหญ่ มีมานานทุกยุคทุกสมัย สร้างความเสียหายต่อประเทศ 44.22% อันดับ 2 อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจัง มีการตรวจสอบ รื้อระบบภาครัฐครั้งใหญ่ 28.67% อันดับ 3 เป็นแบบอย่างที่ไม่ด่ี กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของรัฐบาล 19.00% อันดับ 4 กฎหมายอ่อนแอ มีช่องโหว่ ทำให้เกิดการทุจริต 12.67% อันดับ 5 สื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ตรงไปตรงมา 8.00%

2. ประชาชนคิดว่า “การทุจริต” มีสาเหตุจากอะไร?
อันดับ 1 ความโลภ ละโมบ เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึก 68.57% อันดับ 2 การใช้อำนาจหน้าที่เอารัดเอาเปรียบ 26.72% อันดับ 3 ระบบการตรวจสอบ ติดตาม ไม่เข้มแข็ง 19.29% อันดับ 4 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาที่ตกต่ำ 12.93% อันดับ 5 ถูกชักจูง โน้มน้าว ทำตามพวกพ้อง 5.17%

3. ประชาชนคิดว่าควรมีแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างไรบ้าง?
อันดับ 1 ต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 35.81% อันดับ 2 มีระบบการตรวจสอบที่ละเอียด เข้มงวด รัดกุม 35.42% อันดับ 3 พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 32.10% อันดับ 4 เจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไมส่องมาตรฐาน 22.38% อันดับ 5 ประชาชนร่วมมือกัน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 14.45%

4. ข่าวการทุจริต ณ วันนี้ มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 มีผลมาก 40.97% เพราะ กระทบต่อภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ ถูกมองว่าเป็นการปกป้องพวกพ้อง รู้สึกผิดหวัง เป็นเรื่องที่รัฐบาล ให้ความสำคัญ ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างมีผล 22.13% เพราะ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยมีผล 21.26% เพราะ การทุจริตเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก มีมานาน ทุกรัฐบาลประสบปัญหา ไม่คาดหวังกับการแก้ปัญหาการทุจริต อยู่แล้ว ฯลฯ อันดับ 4 ไม่มีผล 15.64% เพราะ เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาล นายกฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ ฯลฯ

5. ประชาชนคิดว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาการทุจริตได้หรือไม่? อันดับ 1 แก้ไขไม่ได้ 56.61% เพราะ ที่ผ่านมามีหลายคดีที่เงียบหายไป ไม่สามารถเอาผิดได้ เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ พวกพ้อง และผู้มี อิทธิพล แก้ไขได้ยาก เป็นปัญหาเรื้อรัง ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 23.42% เพราะ ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ต้องติดตามต่อไป ฯลฯ อันดับ 3 แก้ไขได้ 19.97% เพราะ รัฐบาล คสช. มีอำนาจพิเศษ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ฯลฯ

 

Suandusit