นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไวรัสโควิด-19 ในชุมชนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. และ อสส. ระยะเวลาตั้งแต่เดือน มี.ค.63-ก.ย.63 รวม 7 เดือน วงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท โดยใช้จากกรอบวงเงิน 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข

โดยเป็นเพียงการอนุมัติรอบแรกคือเจ็ดเดือนแต่มีการดูแล อสม. ไปเรื่อยๆตราบใดก็ตามหากโควิด-19 ไม่หยุดระบาดจะดูแลและมีการพิจารณารอบ 2 รอบ 3 ไปเรื่อยๆ เพราะฉนั้นให้ อสม. สบายใจ โดยนายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดโดยจ่ายเป็นสองช่วงคือเดือนมี.ค.-มิ.ย.63 รวบกัน 4 เดือน เป็น 2,000 บาท/คน และเดือน ก.ค.-ก.ย.63 ตอบแทนเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ให้ 7 เดือนก่อนเพราะให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในช่วงไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน